14 листопада 2017 р. на базі ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» відбулося за-сідання Вченої ради та Координаційно-методичної ради Інституту з виконання ПНД НААН «Виноградарство і виноробство». Відкрив засідання директор ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», академік НА-АН Вячеслав Всеволодович Власов.З доповідями виступили:

Мельник Е.Б., к.с.-г.н., зав. сектору агрокліматології відділу екології винограду ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Агрометеорологічний огляд за 2017 рік».

Фундаментальні дослідження:

ПНД НААН « Виноградарство і виноробство»
Завдання 21.00.01.01.Ф:
Герус Л.В., к.с.-г.н., зав. відділу селекції, генетики та ампелографії ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», Ковальова І.А., к.с.-г.н., ст.н.сп. відділу селекції, гене-тики та ампелографії ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Розробка стратегії ДНК-маркерної селекції винограду з метою формування основ біодинамічного вино-градарства»;
Завдання 21.00.01.02.Ф:
Ласкавий В.М., к.с.-г.н., зав сектору виноградарства Інституту олійних культур – «Встановлення адаптаційного потенціалу сортів винограду вітчиз-няної та зарубіжної селекції в умовах Південного степу України»;
Завдання 21.00.01.03.Ф:
Любка О.С., к.с.-г.н., зав лабораторії багаторічних насаджень Закар-патської державної сільськогосподарської дослідної станції – «Встановлення адаптаційного потенціалу сортів винограду вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах Закарпаття»;
Завдання 21.00.02.01.Ф:
Ляшенко Г.В., д.геогр.н., гол.н.сп. сектору агрокліматології відділу екології винограду ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Дослідження впливу зміни клімату і агрокліматичних ресурсів в різних природних зонах України на межі поширення та потенційну продуктивность винограду до 2050 року»;
Завдання 21.00.03.01.Ф:
Кузьменко А.С., к.с.-г.н., зав лабораторії агрохімії відділу виноградар-ства ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Обґрунтування і розробка системи нор-мування меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив під виноградними насадженнями для управління їх родючістю, збереження високої продуктивно-сті та екологічної стійкості»;
Завдання 21.00.03.02.Ф:
Зеленянська Н.М., д.с.-г.н., заст. директора з науково-інноваційної ро-боти ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Розробити та теоретично обґрунтувати шляхи оптимізації умов вегетації маточних насаджень та щеплених саджанців для одержання садивного матеріалу винограду з високим адаптаційним потен-ціалом»;
Завдання 21.00.03.04.Ф:
Штірбу А.В., к.б.н., зав. відділу виноградарства ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Та-їрова» - «Наукове обґрунтування біоадаптивних технологічних прийомів ви-рощування винограду на основі оптимізації продукційного процесу рослин в умовах Півдня України»;
Завдання 21.00.03.06.Ф:
Конуп Л.О., к.б.н., зав. лабораторії вірусології та мікробіології ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Моніторинг вірусних, бактеріальних і фітоплазмо-вих хвороб винограду в Україні з метою визначення шляхів підвищення якості продукції виноградарства і виноробства до рівня вимог ЄС»;
Завдання 21.00.04.01.Ф:
Мулюкіна Н.А., д.с.-г.н., заст. директора з наукової роботи ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму вин-них дріжджів Saccharomyces cerevisiae як складової селекції та технології виро-бництва вин».
ПНД НААН «Генофонд рослин»
Завдання 24.01.01.21.Ф:
Герус Л.В., к.с.-г.н., зав. відділу селекції, генетики та ампелографії ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Розробка методичних засад виділення та викорис-тання сортів джерел та донорів ознак високого рівня адаптивності винограду у сучасному селекційному процесі».

Прикладні дослідження:

ПНД НААН «Виноградарство і виноробство»
Завдання 21.00.02.02.П:
Хохрякова А.І., ст.н.сп. лабораторії ампелоекологічного картографу-вання відділу екології винограду ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Обґрунту-вання системи критеріїв оцінки екологічних факторів для оптимізації розмі-щення виноградників в умовах зміни клімату»;
Завдання 21.00.02.03. П:
Хохрякова А.І., ст.н.сп. лабораторії ампелоекологічного картографу-вання відділу екології винограду ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Ампелоеко-логічне обґрунтування мікрорайонування території Північного Причорно-мор’я з метою виділення сировинних територій виробництва високоякісних вин»;
Завдання 21.00.03.05.П:
Баранець Л.О., к.с.-г.н., зав. лабораторії агротехніки та захисту рослин відділу виноградарства ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Розробка системи за-хисту виноградних насаджень від шкідливих організмів з використанням еко-логізованих агроприйомів»;
Завдання 21.00.03.07.П:
Мулюкіна Н.А., д.с.-г.н., заст. директора з наукової роботи ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Обґрунтування та розробка системи санітарного контролю грибних хвороб багаторічної деревини винограду в сертифікованому виногра-дному розсадництві»;
Завдання 21.00.03.08.П:
Кувшинов А.О., к.т.н., зав. відділу механізації ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таї-рова» - «Обґрунтування оптимальних режимних і конструктивних параметрів машини для тюкування виноградної лози.
Завдання 21.00.04.03.П:
Пашковський О.І., зав. відділу виноробства ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїро-ва» - «Розробка системи критеріїв якісного складу сировини як основи вдоско-налення технологій виробництва столових вин»;
Завдання 21.00.04.04.П:
Ковальова І.А., к.с.-г.н., ст..н.сп. відділу селекції, генетики та ампелог-рафії ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Наукове обґрунтування формування оригінального профілю локальних вин України на основі сортів нового селек-ційного покоління та клонів класичних сортів винограду»;
Завдання 21.00.04.05.П:
Белоус І.В., к.е.н., зав. сектору економіки відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Стратегічні напрями формування стійкого розвитку виноградарсь-кої галузі України з метою її адаптації до світових вимог».
ПНД НААН «Захист рослин»
Завдання 12.02.00.05.П:
Баранець Л.О., к.с.-г.н., зав. лабораторії агротехніки та захисту рослин відділу виноградарства ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Дослідити особливості розвитку сисних шкідників винограду та розробити захисні заходи регулю-вання їх чисельності в умовах Північного Причорномор’я».

Пошукові дослідження:

Завдання 21.00.03.10.ПШ:
Мулюкіна Н.А., д.с.-г.н., заст. директора з наукової роботи ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - «Оцінка потенційної придатності аналізу стильбенів вино-граду в селекції сортів, стійких до грибного враження багаторічної деревини».
В обговоренні звітів взяли участь:
  • Мулюкіна Н.А., д.с.-г.н., заст. директора з наукової роботи ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;
  • Ляшенко Г.В., д.геогр.н., гол.н.сп. сектору агрокліматології відділу еко-логії винограду ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;
  • Ковальова І.А., к.с.-г.н., ст.н.с. відділу селекції, генетики та ампелографії ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;
  • Зеленянська Н.М., д.с.-г.н., заст. директора з науково-інноваційної ро-боти ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;
  • Штірбу А.В., к.б.н., зав. відділу виноградарства ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таї-рова».
З урахуванням змістовності звітів, запитань та відповідей, Вчена рада та Координаційно-методична рада схвалили результати наукових досліджень та рекомендували затвердити звіти, які були заслухані та обговорені.